תנאי שימוש באתר

הצפייה והשימוש באתר אינטרנט זה מהווה הסכמתי לתנאי השימוש:

 

אתר אינטרנט זה נועד לשם אספקת מידע רפואי כללי בלבד ואינו בגדר המלצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. מטרתם של התכנים באתר אינטרנט זה הוא לסייע בידי המעוניינים להרחיב את בסיס הידע שלהם בנושאים המפורטים בו, לפני, אחרי או בנוסף לפנייה למומחה הרלוונטי. המידע עשוי לבטא גישה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. כמו כן, עשויים התכנים להיות תלויים בנסיבות העובדתיות של מקרה ספציפי ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת. אין להסתמך על מידע המופיע באתר זה לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

 

מידע בנוגע להפעלת מכשירים רפואיים המובאים באתר זה הם תרגום חופשי ומידע מקוצר של חוברות הפעלה הנמצאות במשרדי מדוק ומיועדות למטופלים ולצוותים רפואיים וניתנות לעיון בכל עת. לחברת מדוק אין אחריות בין במישרין ובין בעקיפין על אופי התרגום ו/או כל נזק שעשוי להגרם בגלל חומר זה המובא לעיל.

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר אינטרנט זה, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, שייכות לחברת מדוק ו/או לחברות אותן היא מייצגת. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל או למסור לצד שלישי כלשהו את האתר או את תכניו ללא קבלת הסכמתה של חברת מדוק מראש ובכתב.

 

מדוק אינה מתחייבת שהשירות הניתן לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או מי מהספקים לא ייפגע מכל סיבה אחרת, ומדוק לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש באתר אינטרנט זה או לרכושו עקב כך.

 

מדוק לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר אינטרנט זה. מדוק מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר האינטרנט.

 

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בחיפה ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

המידע נכתב בלשון זכר לצורך הנוחות אך מתכוון לכלל המינים.